Algemene voorwaarden

Onder hierna genoemd “DE POINTE” wordt verstaan DE POINTE, handelsnaam van Geert De Vuyst, Otegemstraat 38A bus 2, B-8550 Zwevegem, Belgiëhandelend als aanbieder van de DIENST onder ondernemingsnummer BE-0825.999.441;

Onder hierna genoemd “KLANT” wordt verstaan de opdrachtgever die de DIENST bestelt aan DE POINTE, inclusief derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen reclamebureaus en media inkoopbureaus, die ten behoeven c.q. namens een opdrachtgever met DE POINTE een overeenkomst aangaan en/of bij de totstandkoming van een overeenkomst met DE POINTE betrokken zijn;

1.             Toepassing en afdwingbaarheid van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle contracten die DE POINTE aangaat, meer bepaald met betrekking tot de volgende diensten (de “DIENST”) : advies inzake communicatie, advies inzake marketing, advies inzake onderzoek (research), optimalisatie van communicatiestrategieën, ontwikkeling van creatieve strategieën, ontwikkeling van actieplannen en algemene definitie van media-activiteiten, ontwerp van mediacampagnes, mediaplanning, productie van creatieve strategieën, productie van campagnes, print en online productie inclusief websites en e-mail nieuwsbriefcampagnes, registratie van domeinnamen, website hosting en e-mail hosting, productie van ontwerpen en voorstudies, toepassing en follow-up van projectuitvoering.

Bij gevolg impliceert de vorming van elk contract tussen DE POINTE en de KLANT de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de KLANT van de Algemene Voorwaarden. Specifieke voorwaarden van de KLANT kunnen geen voorrang hebben op de Algemene Voorwaarden, tenzij formeel schriftelijk aanvaard door DE POINTE. Elke bepaling van het tegendeel door de KLANT is dus niet tegenstelbaar aan DE POINTE, eender wanneer het tijdstip waarop deze bepaling aan DE POINTE bekend gemaakt wordt door de KLANT. Indien DE POINTE, op eender welk moment, geen beroep doet op een van de voorwaarden beschreven in de Algemene Voorwaarden en/of indien de KLANT niet voldoet aan een van de verplichtingen beschreven in de Algemene Voorwaarden, kan dit niet worden geïnterpreteerd als dat DE POINTE afziet van het recht om op een ander tijdstip te beroepen op een van de genoemde voorwaarden.

2.             Vorming van het contract

In een offerte bepaalt DE POINTE specifieke voorwaarden die de Algemene Voorwaarden vervolledigen. De Algemene Voorwaarden en elke offerte maken de volledige en enige overeenkomst uit tussen DE POINTE en de KLANT en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van een te leveren DIENST. Een contract komt tot stand na goedkeuring van een offerte door de KLANT, inclusief via elektronische mail, waarbij de KLANT elektronische mail als bindend beschouwd en/of betaling van een voorschot door de KLANT. De Algemene Voorwaarden worden hetzij door het goedkeuren van de offerte door de KLANT, inclusief via elektronische mail, waarbij de KLANT elektronische mail als bindend beschouwd, hetzij door het betalen van een voorschot, door de KLANT volledig en onvoorwaardelijk aanvaard.

3.             Prijzen, betalings-, leverings-, protestvoorwaarden

De prijzen van de DIENST worden aangegeven in een offerte. Alle prijzen zijn in euro (EUR). De opgegeven prijzen zijn geldig gedurende 1 (een) maand vanaf de datum van de offerte. Prijzen zijn exclusief BTW. Het BTW-tarief van toepassing op de dag dat het contract tot stand komt, alsmede alle vervoerskosten en/of leveringkosten, zullen worden toegevoegd aan de prijs vermeld op de offerte.

Een DIENST die niet in de offerte werden opgenomen en wordt uitgevoerd op vraag van de KLANT en/of mits expliciet akkoord door de KLANT en de betaling van deze DIENST zal worden onderworpen aan een bijkomende facturatie. Alle tarieven zijn, tenzij anders aangegeven, exclusief de aankoop van licentie- en/of gebruiksrechten van fotomateriaal en illustraties, lettertypes (fonts), drukwerk, vertalingen. De reiskosten van de medewerkers van DE POINTE, boven een afstand van 30 kilometer, worden aan de KLANT aangerekend op basis van bewijsstukken.

Facturen zijn betaalbaar in euro (EUR) volgens de procedures aangegeven op de offerte. De betaling van facturen vindt plaats door cheque of bankoverschrijving, naar keuze van de KLANT. Eventuele kosten verbonden aan een bankoverschrijving zijn voor rekening van de KLANT. In het geval de bank kosten verbonden aan een bankoverschrijving aanrekent aan DE POINTE, factureert DE POINTE deze kosten door naar de KLANT vermeerderd met een administratieve vergoeding van 45 euro.

Een voorschot van 30% is betaalbaar bij aanvang van de uitvoering van het contract. DE POINTE zal pas beginnen met de uitvoering van het contract na de betaling door de KLANT van het voorschot.

Een DIENST waarvan de levering over meerdere maanden gebeurt wordt maandelijks gefactureerd ten bedrage van de in de betreffende maand gerealiseerde DIENST. Een korting van 2,5% wordt toegekend indien het totaalbedrag van het contract, waarvan de levering van de DIENST gespreid is over 2 of meer maanden, eenmalig wordt betaald bij aanvang van de DIENST.

De registratie van domeinnamen, website hosting en e-mail hosting zijn betaalbaar op jaarbasis bij het activeren van de DIENST.

De door DE POINTE opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Leveringstermijnen gaan slechts in op het ogenblik van de totstandkoming van een contract en worden automatisch verlengd bij overmacht of nieuwe moeilijkheden bij uitvoering van een contract of indien de KLANT wijzigingen aan een contract of de uit te voeren DIENST vraagt. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling, een schadevergoeding of om betaling van facturen op te schorten of te vertragen.

Facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de offerte. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen en DIENST in.

Indien een factuur op de vervaldag niet is betaald, behoudt DE POINTE zich het recht voor om alle bestellingen in uitvoering op te schorten of te annuleren, zonder afbreuk te doen aan andere mogelijke middelen van beroep, en de onmiddellijke betaling van alle openstaande facturen zonder voorafgaande aanmaning te eisen.

Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele verwijlintrest verschuldigd van 2,5 % per maand, toepasbaar vanaf de vervaldag. Bij elke laattijdige betaling door de KLANT is automatisch een schadebeding verschuldigd van 10% met een minimum van 75 euro. Alle gerechtskosten gemaakt in het kader van het innen van de uitstaande bedragen worden op de KLANT verhaald.

4.             Leveringsdatum en –plaats, verpakking, transport en ontvangst

Levering geschiedt uiterlijk binnen een periode van 7 dagen vanaf de datum van levering vermeld op de offerte. Levering geschiedt door de levering van de DIENST van DE POINTE in de lokalen van DE POINTE of via verzending naar de KLANT op de plaats aangegeven in de offerte. Verpakking, transport- en incassokosten zijn voor rekening van de KLANT. De DIENST wordt verzonden op risico en gevaar van de KLANT. De DIENST wordt bij verzending niet verzekerd door DE POINTE. Verzekering door DE POINTE kan, op schriftelijk verzoek van de KLANT, waarbij de KLANT de kosten voor de verzekering draagt. De geadresseerde is verantwoordelijk, bij ontvangst van de DIENST in haar gebouwen, voor de controle van de conformiteit en de hoeveelheid van de geleverde DIENST en, indien van toepassing, het signaleren van niet-conforme kwaliteit of hoeveelheid aan het transportbedrijf. Vorderingen met betrekking tot zichtbare gebreken of de niet-conformiteit van de geleverde DIENST dient schriftelijk te worden geformuleerd aan DE POINTE binnen een termijn van 8 dagen na ontvangst van de DIENST, of worden als niet ontvankelijk beschouwd. Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, kan niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen.

5.             Aansprakelijkheid

DE POINTE heeft enkel een verplichting van middelen in relatie tot de KLANT met betrekking tot de DIENST als gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden.

DE POINTE kan slechts verantwoordelijk worden gesteld voor zover de KLANT bewijst dat DE POINTE zelf, haar aangestelden of lasthebbers een zware fout hebben begaan. Ingeval van zware fout is de aansprakelijkheid van DE POINTE beperkt tot het herstellen van voorzienbare en rechtstreekse schade die de KLANT heeft geleden, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade zoals, maar niet beperkt tot, zakelijk verlies, inkomens- of winstderving, verlies van klanten of contracten, verlies of beschadiging van gegevens en supplementaire kosten.

De aansprakelijkheid van DE POINTE volgens of in verband met een met DE POINTE gesloten contract zal, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de KLANT gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de kosten van de geleverde DIENST over een periode van 3 maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke contract waarmee de claim in verband staat.

DE POINTE is niet aansprakelijk voor handelingen of nalatigheden van andere verstrekkers van elektronische communicatiediensten of voor fouten of gebreken in hun apparatuur. DE POINTE is niet aansprakelijk voor handelingen of nalatigheden van derden waardoor de geleverde DIENST gedurende korte of langere tijd verstoord wordt. DE POINTE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies van data gedurende en/of door dergelijke tijdelijke onbeschikbaarheid.

De KLANT stelt DE POINTE vrij van alle gevolgen van gerechtelijke procedures die voortvloeien uit informatie vertrekt door de KLANT betreffende haar producten of diensten. Om deze reden is de KLANT aansprakelijk voor de informatie die zij doorgeeft aan DE POINTE, in het bijzonder met betrekking tot de naam, samenstelling, eigenschappen en prestaties van het product of de dienst waarop het contract met DE POINTE betrekking heeft. De KLANT is ook aansprakelijk voor de naleving van de wetgeving specifiek aan haar activiteiten. De KLANT stelt DE POINTE vrij van alle inmenging inzake bezit, claims of onteigening van welke aard dan ook. De KLANT stelt DE POINTE vrij en staat staat zelf in voor eventuele gerechtelijke actie, claim of procedure, door een of meerdere auteurs van werken die door derden werden gerealiseerd, of waarvoor de rechten behoren aan derden, en die door DE POINTE ingebouwd werden in de uitvoering van een contract op verzoek van de KLANT.

De aanspraken van de KLANT onder deze overeenkomst sluiten alle andere aanspraken uit en zijn beperkt tot deze uitdrukkelijk vermeld in deze overeenkomst.

6.             Intellectuele eigendomsrechten

Op grond van de wettelijke bepalingen inzake intellectuele eigendom, bezit DE POINTE de rechten met betrekking tot het creatieve werk dat werd gerealiseerd bij de uitvoering van een contract. Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van de DIENST als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van het contract tussen DE POINTE en de KLANT, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij DE POINTE of diens leveranciers.

De KLANT verkrijgt een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De KLANT zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de offerte en de Algemene Voorwaarden.

DE POINTE staat ervoor in dat zij gerechtigd is het hoger genoemde gebruiksrecht aan de KLANT te verstrekken en vrijwaart de KLANT tegen eventuele aanspraken van derden ter zake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voor zover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de KLANT in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door DE POINTE geleverde producten en/of resultaten van de diensten.

Werken die door derden werden gerealiseerd, of waarvoor de rechten behoren aan derden, en die door DE POINTE ingebouwd worden in de uitvoering van een contract, blijven eigendom van deze derden en zijn onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden bepaald door de houders van deze rechten.

De KLANT zal aanduidingen van DE POINTE of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

Indien elementen aangeleverd door de KLANT worden geïntegreerd in het creatieve werk van DE POINTE, wordt de KLANT geacht over de voorafgaande toestemming van elk van de auteurs en de daaraan verbonden rechten voor de verwachte gebruiksperiode van de bovengenoemde elementen te beschikken.

7.             Vertrouwelijkheid

DE POINTE verbindt zich er toe informatie van vertrouwelijke aard of informatie die als vertrouwelijk beschouwd wordt, die door de KLANT werd meegedeeld aan DE POINTE met betrekking tot de uitvoering van een contract, niet bekend te maken aan derden.

8.             Referenties

De KLANT machtigt DE POINTE uitdrukkelijk het bestaan van een contract aan te geven, de KLANT te vermelden en de DIENST geleverd in het kader van een contract geheel of gedeeltelijk te herproduceren voor commerciële doeleinden van DE POINTE.

9.             Uitbesteding

DE POINTE behoudt zich het recht voor de DIENST of een deel van de uitvoering van de DIENST toe te vertrouwen aan een of meerdere derde partijen naar eigen keuze, zonder noodzakelijkerwijs de goedkeuring van de KLANT te verkrijgen.

10.         Eigendomsvoorbehoud

Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de KLANT slechts het recht om de creatieve werken te gebruiken krijgt en, indien van toepassing, de gebruiksrechten met betrekking tot deze DIENST ontvangt, na volledige betaling van alle bedragen verschuldigd aan DE POINTE.

Deze bepaling is geen belemmering voor de overdracht aan de KLANT, op het moment van de levering, van de risico’s van verlies en beschadiging van de geleverde DIENST. Niet-betaling van een verschuldigd bedrag kan leiden tot een eis om de geleverde DIENST terug te vorderen.

11.         Beëindiging

In geval van een tekortkoming in de nakoming door de KLANT van een van zijn verplichtingen, kan het contract worden opgezegd door DE POINTE van rechtswege, 15 dagen nadat een ingebrekestelling zonder antwoord is gebleven. Bovendien behoudt DE POINTE zich het recht voor om schadevergoeding te vorderen van de in gebreke blijvende KLANT.

Elke annulering van een contract door de KLANT dient schriftelijk te gebeuren en dit per aangetekende brief. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door DE POINTE. In geval van annulering wordt de reeds gerealiseerde DIENST, evenals de eventuele contractuele engagementen aangegaan door DE POINTE ter uitvoering van het contract met uitvoerende partners en onderaannemers, volledig gefactureerd, met een minimum van 30% van de prijs van het contract, betaalbaar binnen de 7 dagen na factuurdatum.

12.         Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

Op deze Algemene Voorwaarden evenals alle contracten gesloten met DE POINTE is het Belgisch recht van toepassing. In geval van geschillen verbinden DE POINTE en de KLANT zich ertoe om een minnelijke schikking te zoeken. Elk geschil dat in verband staat met de contracten gesloten met DE POINTE zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken te Kortrijk.

13.         Elektronische communicatie

Tenzij anders aangegeven bij specifieke voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden, aanvaarden DE POINTE en de KLANT elektronische communicatie (zoals bijvoorbeeld e-mail) als bewijsmiddel en bindend.

De enige geldige en juridisch bindende versie van de Algemene Voorwaarden is het Nederlandstalig origineel.

De huidige versie van de Algemene Voorwaarden is in voege getreden op 1 juni 2019 en blijft onbeperkt geldig tot een recentere versie ter beschikking wordt gesteld.